Obnova hlavových vŕb na Záhorí pokračuje

Obnova hlavových vŕb na Záhorí pokračuje

Hlavové vŕby predstavujú významný krajinný prvok z pohľadu kultúrneho i biologického. V minulosti boli hlavové vŕby zastúpené oveľa početnejšie ako je tomu v súčasnosti. Obyvatelia pre zabezpečenie palivového dreva, vŕbového prútia na rôzne výrobky zakladali hlavové vŕby predovšetkým v oblastiach s nízkou lesnatosťou. Hlavové vŕby sa v pravidelných intervaloch orezávali, okolie stromov bolo často spásané dobytkom, alebo sa kosilo.

Oblasti s výskytom hlavových vŕb sa postupne z krajiny vytrácajú. Pred niekoľkými desaťročiami sa v rámci rôznych rekultivácií spustil masívny výrub drevín v medziach a vytvárali sa veľké lány ornej pôdy. Regulovali sa takmer všetky vodné toky a odvodňovali sa mokrade. Zostávajúce hlavové vŕby sa prestali pravidelne orezávať a nasledoval ich postupný zánik, kedy sa po dlhom neorezávaní strom roztrhne a odumrie.

V rámci spoločného cezhraničného projektu s Českou republikou sa na území okresov Senica a Skalica bude postupne orezávať až 500 hlavových vŕb.  Na projekte spolupracuje SOVS a Bird life Slovensko, spolu so správou  CHKO Záhorie. Orezávaniu predchádza identifikácia hlavových vŕb v teréne (zameranie pomocou GPS, zhodnotenie stavu danej vŕby, zhodnotenie okolia, zaeviduje sa výskyt vzácnych a ohrozených druhov živočíchov, identifikujú sa parcely s výskytom hlavových vŕb, nasleduje komunikácia so známymi  vlastníkmi a užívateľmi). V súčasnosti prebieha ošetrovanie hlavových vŕb v k.ú. Rohov.