Nutria riečna narúša pôvodné ekosystémy

Nutria riečna narúša pôvodné ekosystémy

Nutria riečna je invázny druh živočícha, ktorý predstavuje ohrozenie biodiverzity a spôsobuje straty hospodárskym a bezpečnostným záujmom človeka. Paradoxne, pre záujmy ochrany prírody, v začiatočnom štádiu osídľovania nových teritórií sa nutria javí ako prínos. Sprírodňovaním upravených brehov tokov zmenšuje vplyv antropogeného odvodňovania krajiny. Tiež redukuje a mení pobrežnú vegetáciu, vytvára spásané oblasti, mozaikovaitú štruktúru a časti s voľnou vodnou hladinou. Avšak ďalším nárastom početnosti sa jej vplyv preklopí do protipólu devastovaním mokradných spoločenstiev. Pre hospodárske záujmy človeka je najvážnejšou hrozbou intenzívne podhrabávanie a vyhrabávanie nôr do brehov, ktoré sa následne zosunú do koryta toku. Zmenšenie kapacity koryta spôsobuje častejšie vybreženie a zaplavenie poľnohospodárskej pôdy, infraštruktúry a aj ľudských sídiel. Mapa rozšírená nutrie riečnej v rámci SR poukazuje, že jedným z ohnísk kde bol výskyt nutrie riečnej zaznamenaný je Záhorská nížina.

V snahe eliminovať jej aktivity, je Štátna ochrana prírody povinná mapovať výskyt nutrie riečnej a oboznamovať s tým miestne poľovné organizácie. Tie sú podľa Zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov č. 150/2019 (Z.z.) povinné nutriu loviť a zamedzovať jej ďalšie rozširovanie (ustanovenie § 3 odsek (3)).

Touto cestou  chceme požiadať informácie o prípadnom zistení  výskytu nutrie riečnej.

Ponúkame niektoré ľahko determinovateľné pobytové znaky nutrie riečnej: Najdôležitejšiu súčasť potravného spektra nutrie tvoria podzemky a korene jednoklíčnych rastlín. Iba na jar konzumuje najmä stvoly vodných rastlín. V ostatných mesiacoch sa podiel podzemných časti rastlín vracia až na 80 % spotreby. Nutrie sa počas pastvy zdržujú takmer výhradne v blízkosti vodného telesa. Neprekračujú hranicu 40 metrov od najbližšieho vodného refúgia a v 86 % prípadov sa jedná o vzdialenosť kratšiu než 10 metrov. Nutria neodhrýza stebla kukurice či repky ako bobor, ale ich zvalí na zem, kde ich na mieste konzumuje (bobor odnáša časti rastliny k vode). Na chodníkoch nutrie sa nenachádzajú zvyšky rastlín ako na chodníkoch bobrov, ktoré si potravu odnášajú k vode.

 

Porovnávacia tabuľka:    bobor vodný / nutria riečna

bobor vodný
nutria riečna
Farebnosť
jednofarebný
tri farby
Vchod do nory
vždy pod hladinou (na dne)
na úrovni hladiny s časti tesne pod hladinou
Hrady
z dreva, bylín, tráv a hliny
zriedkavé z bylín a tráv.
Priemerná hmotnosť v dospelosti (kg)
12 až 25
5 až 9
Dĺžka tela (cm)
60 až 80
telo 40 až 60
Chvost
veľký plochý
oválny prierez
Dĺžka kroku (cm)
10 – 25
25 – 40
Odtlačky chodidiel
veľmi podobne, rozdiel vo veľkosti
Veľkosť zadnej stopy
11 – 18 x 8 – 11,5
11- 13 x 6 – 7
Trus
oválne alebo pozdĺžne bobky, uložené jednotlivo, valcovité 2,5 – 4 cm dlhé a 2 cm hrubé alebo guľovité s priemerom 2 cm; obsahuje výlučne nestrávené rastlinné časti, hlavne kôry.
valčeky dlhé okolo 3 cm, priemer 1 cm. Čerstvý trus má jemné pozdĺžne ryhy (jedinečný znak u cicavcov v Strednej Európe).
Výdrž pod vodou v minútach
max 15
max 4
Rozdiel pri plávaní na hladine
vynorená iba hlava
vynorená hlava s bielymi fúzmi a chrbát
Spásanie vegetácie
stebla odhryzne a prenesie k vode.
stebla kukurice, obilia, repky zvali na zem kde vybrané časti rastlín na mieste konzumuje.
Ohryz drevín
jemné ohryzy, z vetvičiek odhryznutá iba kôra.
vzácnejší výskyt, hryzie až do dreva a preto požerok sa dá zameniť s požerkom zajaca.