Kosenie lúky na Mníchovej úboči

Mníchova úboč je zaujímavá skalná lesostep s výskytom vzácnych, ohrozených a chránených xerotermných druhov flóry a cenných geologických skalných útvarov. Skalné útvary sú tu reprezentované stupňovitými terasami tvorené predovšetkým dolomitovými zlepencami a brekciami. Zo vzácnejších rastlín sa tu vyskytujú napríklad kavyľ ivanov (Stipa joannis),  hmyzovník Holubyho (Ophrys holubyana), hmyzovník včelovitý (Ophrys apifera), vstavač obyčajný (Orchis morio) a vstavač vojenský (Orchis militaris).  Úpadok tradičného hospodárenia spôsobil zarastanie lúk s následným hromadením biomasy, v dôsledku čoho sa znižujú počty orchideí. Preto zamestnanci Správy CHKO Záhorie v spolupráci s o. z. Priatelia prírody už niekoľko rokov zabezpečujú manažment v tejto lokalite.