Environmentálna výchova v dennom tábore CVČ v Malackách

Environmentálna výchova v dennom tábore CVČ v Malackách

Centrum voľného času v Malackách v spolupráci so zamestnancami Správy CHKO Záhorie pripravilo pre žiakov ZŠ environmentálny program v rámci denného jarného tábora.Program bol tvorivo zameraný, deti nakreslili tri druhy biotopov pole-lúka, les a mokraď. K tomu priradili obrázky živočíchov a rastlín charakteristických pre tieto biotopy.  Deti sa počas dňa dozvedeli veľa zaujímavosti o rastlinách a živočíchoch  vyskytujúcich sa na Záhorí, o potrebe zachovania týchto biotopov nie len pre rastliny a živočíchy, ale i pre ľudí. Na záver sa deti venovali mikroskopickému pozorovaniu pripravených preparátov.