Drenážovanie bobrej hate na vodnom toku Hlavina v Prievaloch

Drenážovanie bobrej hate na vodnom toku Hlavina v Prievaloch

Bobor európsky je viazaný na vodu, vyskytuje sa na lokalitách so stojatými vodami, ale i na tečúcich tokoch s dostatkom najmä mäkkých drevín (vŕba, jelša, breza, topoľ). Živia sa výlučne rastlinnou potravou. Počas jarných a letných mesiacov prevažuje vodná a brehová vegetácia, cez zimné mesiace je to hlavne kôra stromov a vetvičky padnutých stromov, ktoré využívajú aj na svoje stavby (hate, hrádze, hrady). A práve bobor a bobrie stavby sú predmetom čoraz väčšieho záujmu ľudí. Na jednej strane sú pozitíva, najmä zlepšenie retenčnej kapacity povodia. Čo je dnes vzhľadom najmä na dopady klimatických zmien (časté suchá) pozitívna činnosť v krajine. Na druhej strane aktivity bobra často narúšajú záujmy človeka (zaplavovanie polí, ciest, škody zhryzením stromov). Bobor má však svoje nezastupiteľné miesto v krajine, a preto je potrebné hľadať riešenia a spôsoby prevencie za účelom znižovania konfliktov medzi záujmami človeka a škodami vznikajúcimi bobrími aktivitami. Jedným z problémových lokalít v našom kompetenčnom území bol i vodný tok Hlavina v blízkosti obce Prievaly. Zdvihnutie vodnej hladiny spôsobovalo zaplavovanie cestnej komunikácie. Hať bola opakovane odstránená, bobor ju však opätovne obnovil. Z týchto dôvodov zamestnanci Správy CHKO Záhorie umiestnili drenovaciu rúru na opätovne postavenej hrádzi. Osadením drenovacej rúry sa dosiahlo spriechodnenie vody v potoku a zároveň i bobria hať zostala zachovaná.