CHA Devínske alúvium Moravy

Názov: Chránený areál Devínske alúvium Moravy
Vyhlásenie CHÚ: Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Bratislave č. 5/1999 z 3.9.1999
Výmera: 253,16  ha
Lokalizácia:
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava IV.
Katastrálne územie: Devínska Nová Ves, Devín
Prekryv s inými chránenými územiami:
Stupeň ochrany prírody: 3, posledný právny predpis, ktorý zmenil stupeň ochrany prírody bol Výnos MŽP SR č. 3/2004 – 5.1 zo 14. júla 2004
Program starostlivosti o MCHÚ: nie je
Ochranné pásmo: žiadne

Hranica CHA Devínske alúvium Moravy nie je úplne totožná s hranicou územia európskeho významu SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy.

Predmet ochrany prírody:

Územie je vyhlásené z dôvodu zabezpečenia ochrany prírodného prostredia inundačného pásma rieky Moravy s jej ramennou sústavou, ochrany lúčnych, močiarnych a lesných biotopov ako aj typického rázu nížinnej lužnej krajiny. Na území sa nachádza množstvo vzácnych rastlinných a živočíšnych druhov.